Mỗi khi buồn nhìn thấy thằng này là vui trở lại :)

Mỗi khi buồn nhìn thấy thằng này là vui trở lại :)

July 2014 / Hanoi, Vietnam.

Hôm nay 11/7/2014, con trai tròn 4 tháng tuổi #tit #myson #4m #family #morningkiss #hanoi #vietnam

Hôm nay 11/7/2014, con trai tròn 4 tháng tuổi #tit #myson #4m #family #morningkiss #hanoi #vietnam

"Breeding Season" artwork exhibition by artist Thai Nhat Minh at Manzi Art Space, Hanoi, Vietnam / 8 July 2014

"Breeding Season" artwork exhibition by artist Thai Nhat Minh at Manzi Art Space, Hanoi, Vietnam / 8 July 2014

#hanoi #vietnam #family #hangout #hometown #july #2014

#hanoi #vietnam #family #hangout #hometown #july #2014

#alleys #hanoi #vietnam #hometown #twilight

#alleys #hanoi #vietnam #hometown #twilight

An old woman cleaning mannequins of a souvenir street shop after the flood passing by, in Hoi An ancient town, Quang Nam, Vietnam #mannequins #hoian #quangnam #vietnam #flood #aftermath #travel #documentary #latergram

An old woman cleaning mannequins of a souvenir street shop after the flood passing by, in Hoi An ancient town, Quang Nam, Vietnam #mannequins #hoian #quangnam #vietnam #flood #aftermath #travel #documentary #latergram